بررسی تطبیقی جرایم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق ایران و فرانسه
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1381
نام استاد/نام دانشجو : علی زارعان