بررسی سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1383
نام استاد/نام دانشجو : امیرمحمد پرهام فر