عناصر اساسی جرم سیاسی در حقوق جزای ایران، عراق و مصر
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1383
نام استاد/نام دانشجو : علی مطهری