ربا در نظام حقوق کیفری ایران
23 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : علی مزیدی شریف آبادی