سیاست جنایی ایران در قبال تعدیات غیرمالی مأمورین دولت
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1385
نام استاد/نام دانشجو : رحمت اله جعفری پور