پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1386
نام استاد/نام دانشجو : مجید قورچی بیگی