تبیین فقهی - حقوقی قلمرو زمانی و مکانی اجرای حدود
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1387
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم احمدی