بررسی تطبیقی عوامل مانع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مجتمع آموزشی عالی قم 1378
نام استاد/نام دانشجو : امید هاشم لو