تحلیل حقوقی جرم شناختی فعالیت های مطبوعاتی و تأثیر آن بر امنیت ملی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : زهرا محمدی