ضمانت اجرای کیفری در پرتو موازین حقوق بشر با رویکردی به سیاست کیفری ایران
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : سید وحید ابوالمعالی الحسین