تحلیل فقهی حقوق و جرم شناختی کیفرهای سنگین
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : آسیه میرزابیگی