نقش توبه در سقوط مجازات و باز جامعه پذیری مجرمان
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : حمیدرضا کشاورز