نقش مقاصد شریعت در تأثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام
42 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : سیدمحمدعلی ابهری