حمایت از قربانیان تروریسم: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آلمان و اسناد بین المللی
41 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : سیدحسین هاشمی