جهانی شدن اصول دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای
44 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمدعلی جاهد