نقش قرارهای تأمین کیفری بر جمعیت زندان ها
31 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : سید مهدی اغم شعاع