بررسی عذر رفع خطر از خود یا دیگری در اساسنامه دیوان کیفری بین اللملی با نگاهی بر حقوق کیفری ایران
56 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا نظری نژاد