بزه دیده شناسی جرایم اقتصادی در ایران و تدابیر حمایتی در قبال بزه دیدگان
178 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1390
نام استاد/نام دانشجو : طاهره عابدی تهرانی