بررسی تطبیقی اصل برائت ، آثار و استثنائات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مجتمع آموزش عالی قم
نام استاد/نام دانشجو : سمیرا گل خندان