منع شکنجه و آزار و اذیت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مجتمع آموزش عالی قم
نام استاد/نام دانشجو : مریم سالمی