مفهوم تجاوز در حقوق بین المللی و دیوان کیفری بین المللی (icc)
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : طاهره عابدی تهرانی