مبانی فقهی و حقوقی قتل مهدورالدم و مطالعه تطبیقی آن با فقه اهل سنت
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : نورا... قدرتی