مبانی محاکمه سران طالبان از منظر اسناد بین المللی
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : سکینه اخلاقی