فلسفه فاضل دیه و آثار آن در حقوق کیفری ایران
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی1384
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی فائزی مهر