سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکرد به اسناد بین المللی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : محمود محمودخانی