تأثیر شبهه بر مسئولیت کیفری (مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی و حقوق ایران)
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1384
نام استاد/نام دانشجو : سلام ارشدی