مسئولیت کیفری اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) در جرائم زیست محیطی با نگرشی به اسناد بین المللی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی 1385
نام استاد/نام دانشجو : علی اکبر محمدی