امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا و ارزیابی آثار آن
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1385
نام استاد/نام دانشجو : مرجان برنجی