مطالعه تطبیقی جرایم اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1385
نام استاد/نام دانشجو : عاطفه عباسی