تأثیر زندان در تکرار جرم،
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد 1385
نام استاد/نام دانشجو : آسیه ریاحی