اعتبار امر مختوم کیفری و جایگاه آن در حقوق کنونی ایران و اسناد بین المللی
72 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1386
نام استاد/نام دانشجو : رسول خسروپور