بررسی تأثیر رضایت مجنی علیه قبل از وقوع قتل،
78 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : حسن فضلی شورکایی