حمایت کیفری از اموال تاریخی، فرهنگی در حقوق ایران و مصر
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مفید1386
نام استاد/نام دانشجو : سمیه بیگ محمدپور