سیاست کیفری ایران در قبال کپی رایت با رویکردی بر اسناد بین المللی
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1386
نام استاد/نام دانشجو : جواد صالحی