مطالعه تطبیقی سازمان تشکیلات کیفری ایران و آلمان و اصول حاکم بر آن
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1387
نام استاد/نام دانشجو : محبوبه مختاری