اصل برائت در روحیه قضایی ایران با تکیه بر آراء مراجع قضایی اصفهان درخصوص بزه رابطه نامشروع
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه بختیار