مبانی و جلوه های مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : رسول جهانگیری