سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق انسان و مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نام استاد/نام دانشجو : بتول رحمتی منش