حمایت کیفری از اخلاق اجتماعی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با انگلستان
78 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : سمیه اصغرزاده