جنایات رژیم بعث عراق در کردستان عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : فاروق امینی