حمایت کیفری از اخلاق پزشکی در نظام حقوقی ایران
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : معصومه جلیلی