بررسی جرم شناختی جرائم رانندگی و ارزیابی تدابیر مقنن در قبال آن
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : حسین رزاقی