نقش ترک فعل و تسبیب در تحقق قتل عمدی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : حسین محمدزاده آلمالو