جایگاه اصل 49 قانون اساسی در سیاست کیفری ایران
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : علی اصغر خدادادی