مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در قبال جرایم جنگی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم1388
نام استاد/نام دانشجو : مجید صباغی