سیاست جنایی ایران در قبال پدیده رانت خواری با نگاهی به اسناد بین المللی
146 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1388
نام استاد/نام دانشجو : حسن زارع سنگ درازی