سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه حامل های انرژی
71 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی1389
نام استاد/نام دانشجو : سمیه کریمی راهجردی