حقوق متهم در قوانین ایران و ترکیه
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مفید 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمد افشار زاده