راهزنی و محاربه در حقوق کیفری افغانستان و ایران
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه 1389
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم جلیلی