تحلیل فقهی - حقوقی و جرم شناختی کیفر تبعید در عصر ارتباطات
79 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : منصوره قنبریان